Phật Pháp và bình phẩm

Tuổi đời, tuổi đạo không có ý nghĩa nhiều mà thực tại người tu đã đoạn trừ được bao nhiêu Vô minh và Hữu ái.Còn