Góc nhìn

Thiết thực hiện tại

Đến để mà thấy

Không bị chi phối bởi thời gian

Có tính chất hướng thượng

Cho người trí tự mình giác ngộ